Picatura care umple rezervorul

Nu sunt comentarii 5194 Vizualizări0


Picatura care umple rezervorul

Alimenteaza de minim 100 lei si poti castiga : 10 l de carburant pe zi, 1 plin pe saptamana(maxim 40 l).

DENUMIREA CAMPANIEI PROMOTIONALE. 

Denumirea oficiala a campaniei promotionale derulate potrivit prezentului Regulament Oficial este PICĂTURA SE ÎNTOARCE! ” denumita in continuare “campania promotionala”

1.2. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE.

Organizatorul campaniei promotionale este societatea SUCES NIC COM S.R.L. – societate in insolventa, in insolvency, en procedure collectivecu sediul în localitatea Voluntari, str. Bucegi, nr. 1, jud. Ilfov, cu sediul profesional și adresă de corespondență în Municipiul Tg-Jiu, str. Aleea Macului, nr. 1, jud. Gorj, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/3551/2013, CIF RO 5762598, numita in continuare « Organizatorul » si/sau « SUCES NIC COM S.R.L.».

1.3. Regulamentul Oficial de participare și derularea a prezentei campanii promotionale este întocmit și este public conform legislației aplicabile din România prin postarea (afișarea) acestuia pe pagina de internet www.succes.ro, fiind de asemenea disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant în cadrul punctelor de lucru (stații PECO) participante.

Solicitarea în vederea obținerii, în mod gratuit, a Regulamentului Oficial se poate efectua pe întreaga perioada a campaniei promoționale, astfel cum aceasta este prevazută în cap. 3 din prezentul regulament oficial. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa oricând în perioada derulării campaniei promoționale mecanismul, precum și orice alte aspecte legate de campania promoționala PICĂTURA SE ÎNTOARCE!”, aceste modificări și/sau completări făcând obiectul unui act adițional la prezentul Regulament Oficial.

Orice și toate modificările și/sau completările din cadrul prezentului Regulament Oficial fac parte integrantă din prezentul Regulament Oficial și vor putea fi vizualizate deîndată pe pagina de internet www.succes.ro și/sau în cadrul magazinelor participante, la solicitarea oricărei persoane.

Campania promotionala PICĂTURA SE ÎNTOARCE!” se desfașoară în conformitate cu dispozițiile prezentului Regulament Oficial și, implicit, a dispozițiilor legale din România cu ar fi, dar fără a se limita la, dispozițile O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și cu Legea 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal.

Participanții la campania promoțională descrisă în cadrul prezentului Regulament Oficial sunt obligați să respecte termenii și condițiile acestuia, prevederile acestuia fiind obligatorii tuturor participanților.

Campania “PICĂTURA SE ÎNTOARCE!” reprezintă o acțiune organizată, în condiţiile legii, în scopul stimulării vânzărilor și care nu presupune taxa de participare pentru participanți, respectiv niciun fel de cheltuială suplimentară din partea acestora și nici majorarea prețului pe care produsul/produsele ce fac obiectul Campaniei l-au avut anterior desfășurării acțiunii în cauză.

CAPITOLUL 2. ZONA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE

2.1. Campania promoțională este organizată și se va desfășura la toate punctele de lucru – stații PECO ale SUCCES NIC COM S.R.L. – societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective, astfel cum sunt nominalizate în art. 4 din prezentul Regulament.

 CAPITOLUL 3. PERIOADA DE DERULARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

3.1. Campania promoțională se derulează în perioada 10.02.2017-31.03.2017 potrivit prezentului Regulament Oficial, numit în continuare “perioada campaniei promoționale”. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin întocmirea unui act aditional la prezentul regulament, urmând ca aceste modificări să intre în vigoare în termen de 24 de ore după anunțul prealabil al acestor modificări.

 CAPITOLUL 4. PUNCTE DE LUCRU (stații PECO) PARTICIPANTE LA CAMPANIE

4.1 Punctele de lucru (stații PECO) participante în cadrul prezentei campanii promoționale sunt:

 1. Stația PECO din Comuna Bunești, jud. Vâlcea;
 2. Stația PECO din Comuna Florești, jud. Mehedinți;
 3. Stația PECO din Comuna Câlnic, jud. Gorj;
 4. Stația PECO – Vișina din localitatea Bumbesti-Jiu, jud. Gorj;
 5. Stația PECO Dragoieni 1 din comuna Bălănești, jud. Gorj;
 6. Stația PECO Dragoieni 2 din comuna Bălănești, jud. Gorj;
 7. Stația PECO din Tg-Jiu, str. Barajelor, FN, jud. Gorj;
 8. Stația PECO GRIMEX din Tg-Jiu, Alea Macului, nr. 1, jud. Gorj

CAPITOLUL 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. În cadrul prezentei campanii promoționale poate participa orice persoană fizică ce deține un bon fiscal care atestă că a alimentat, din orice stație peco a SUCES NIC COM S.R.L. – in insolvență, in insolvency, en procedure collective, participantă la campanie, carburant în valoare de minim 100,00 lei și, care, la data achiziției, are vârsta minimă de 18 ani, denumit în continuare “client”.

5.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din campania promoționala înregistrările oricărui client care s-a dovedit că a fraudat sau a încercat fraudarea prezentei campanii promoționale, având opțiunea de a demara procedurile legale pentru sancționarea acestora și/sau a celor care au mijlocit favorizarea situației de mai sus, conform dispozițiilor legale în vigoare.

CAPITOLUL 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

6.1. In perioada 10.02.2017-31.03.2017, vino în oricare dintre stațiile PECO SUCCES, alimentează, sună la Radio Omega (telefon :0253.219.300),  înscrie-te la extragere și poti câștiga 10 l de carburant/zi și/sau 1 (unu) plin pe săptămână !

Clientul care achiziționează din cadrul stațiilor peco SUCCES carburant în valoare de minim 100,00 lei/alimentare poate participa la campanie, prin înscrierea sa, personală și telefonic, sunând la Radio Omega pentru a beneficia de calitatea de participant la campanie.

Zilnic se extrage un talon de participare și se declară un câștigător (în baza talonului valid!) al unui premiu constând într-o alimentare gratuită cu 10 litri de carburant.

Câștigătorul  zilnic (al cărui talon de înscriere a fost extras în ziua respectivă) al celor 10 l carburant va fi anunțat în direct în cadrul emisiunii de la Radio Omega, lunea se anunță câștigătorul pentru plinul săptămânii trecute. Premiile zilnice se ridică din  stația PECO ,,GRIMEX”.

Săptămânal, dintre persoanele înscrise la campania ,,PICĂTURA SE ÎNTOARCE!” se extrage un talon al cărui premiu constă într-o alimentare gratuită în limita a 1 (unui) plin pe săptămână (maxim 40 l carburant) completând talonul de participare în care se vor menționa, pe lângă datele personale și numărul, data și valoarea bonului fiscal (care va fi exclusiv pentru carburant!).

Premiile se ridică din  stația PECO ,,GRIMEX”.  Premierea săptămânală se face în prezența unei echipe TV cu care organizatorul campaniei are colaborare și care va rula, pe perioada campaniei, un calup publicitar TV cu referire la aceasta, cu minim 3 apariții zilnice. Participantul declarat câștigător, prin înscrierea în campanie, își manifestă acordul pentru acordarea unui interviu.

Căștigătorul (zilnic sau săptămânal) este obligat să prezinte bonul cu alimentarea în momentul ridicării premiului. In stația PECO ,,GRIMEX” se va trece într-un registru: numele castigătorului, seria și numărul cărții de identitate, numărul și seria talonului câștigător, copie bon câștigător, semnătura câștigătorului, valoarea premiului.

Talonul se va ridica de către căștigător de la sediul Radio Omega din Municipiul Tg-Jiu, str. Victoriei, bl, 7, scara 1, etaj 2, ap. 7, jud. Gorj și va fi înmânat lucrătorului comercial de la punctul de alimentare – stația PECO ,,GRIMEX”  împreună cu copie după bon în momentul ridicării premiului.

Promovarea  campaniei ,,PICĂTURA SE ÎNTOARCE !” se va face prin mijloace media : radio, TV, postere, flayere, panou electronic, presă, presă online.

6.2. Premiul se ridică de către câștigătorul desemnat în baza unui act de identitate (carte de identitate/buletin de identitate) aflat în termenul de valabilitate.

6.3. Promoția nu se cumulează cu alte promoții și nu generează acumulare de puncte.

CAPITOLUL 7. TAXE SI IMPOZITE

7.1. Organizatorul suportă impozitul asupra veniturilor din premii, calculat și retinut la sursă conform dispozițiilor Legii nr. 571/2003 – privind Codul Fiscal, cu completările și modificările ulterioare și normele metodologice ale acestuia.

CAPITOLUL 8. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

8.1. Prin participarea la prezenta campanie promoțională participanții sunt de acord să se conformeze și să respecte prevederile obligatorii ale prezentului regulament. Participanții și/sau caștigătorii campaniei și-au dat acordul pentru preluarea și prelucrarea datelor comunicate (nume, prenume, telefon, denumire locație, adresă, etc) să fie prelucrate de Organizator și/sau de un partener comercial al acestuia, atât pe parcursul campaniei promoționale, cât și ulterior acesteia pentru o perioada nelimitată, în scopul:

 • acordării premiilor către câștigători;
 • de a face publice numele câştigătorilor şi câştigurile acordate
 • alte campanii de marketing și publicitate.

Organizatorul și/sau persoana ce utilizează datele de mai sus se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți, cu respectarea dreptului participanților, de a opta în scris cu privire la folosirea datelor sale pentru operațiuni de marketing, conform prevederilor de mai sus.

8.2. Tuturor participanților la prezenta campanie promoțională le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, lege care oferă persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opozitie. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, către organizator cu adresa de corespondență Municipiul Tg-Jiu, str. Aleea Macului, nr. 1, jud, menționând pe plic SUCCES NIC COM S.R.L. – Campania “PICĂTURA SE ÎNTOARCE!”.

8.3. La cererea scrisă a participanților, datată si semnată, expediată pe adresa de corespondență Municipiul Tg-Jiu, str. Aleea Macului, nr. 1, jud. Gorj, Organizatorul și/sau persoana ce a prelucrat datele, se obligă:

 • să îi confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date cu caracter personal, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;
 • să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001;
 • să înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.

8.4. Participanții la campanie în calitate de persoane vizate au conform Legii nr. 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare; dreptul de acces la date; dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opozitie.

8.5. In cazul în care un client participant nu dorește ca datele sale personale să fie utilizate în activități ulterioare de marketing și publicitate poate refuza, prin informare, în scris, a Organizatorului. In această situație, datele sale personale nu vor fi utilizate în activități ulterioare de marketing și publicitate.

CAPITOLUL 9. DISPOZITII FINALE

9.1. Prin participarea la această campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.

9.2. Orice potențiale litigii între clienții participanți în prezenta campanie promoțională și organizator sau puncte de lucru participante se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente. Orice potential litigiu intre clientul participant si stațile peco participante vor fi aduse la cunoștința organizatorului de către oricare din părțile implicate la adresa de corespondență mai sus mențioantă (pct.8.2).

Organizatorul va prelua și analiza informația și imprejurările și va decide în funcție de situația de la momentul respectiv.

9.3. Prezenta campanie promoțională poate înceta înainte de termen sau poate fi prelungită în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră sau inclusiv voința Organizatorului.

Prezentul Regulament oficial este disponibil gratuit si poate fi obtinut în conformitate cu pct. 1.3

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.