Nota de Informare privind Prelucrarea Datelor

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN SUCCES NIC COM SRL

 Identificarea operatorului
SUCCES NIC COM SRL – IN INSOLVENTA (denumita in continuare SUCCES), persoana juridica romana, cu sediul social in Voluntari, Str Bucegi nr. 1, Judet Ilfov, inregistrata in registrul comertului sub nr. J23/3551/2013, avand CUI 5762598, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate si manuale, fiind inregistrata ca operator de date cu caracter personal sub nr. 34058.
Prezenta nota de informare se completeaza cu Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal in cadrul SUCCES si cu dispozitiile legale in vigoare.
Prezenta nota de informare poate fi revizuita de SUCCES, la anumite intervale de timp, insa nu va crea conditii mai putin favorabile clientilor, din punct de vedere al prelucrarii si protectiei datelor cu caracter personal. Clientii vor fi anuntati in mod corespunzator, daca apar astfel de modificari.
 Scopul prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal:
SUCCES colecteaza, prelucreaza, foloseste si arhiveaza datele dvs. cu caracter personal, in scopul:
– prestarii serviciilor de vanzare bunuri mobile (prelucrarea datelor se realizeaza prin contractele incheiate cu clientii);
– prestarii serviciilor de organizari evenimente, in incinta punctelor de lucru ale societatii, unde societatea are autorizata activitatea de restaurante (prelucrarea datelor se realizeaza prin contractele de eveniment semnate de clienti);
– prestarii serviciilor de inchiriere bunuri imobile (prelucrarea datelor se realizeaza prin contractele de inchiriere semnate cu clientii, sau semnate de operator cu terte persoane, proprietari ai spatiilor inchiriate de operator);
– organizarii de concursuri;
– activitatii de marketing direct;
– asigurarii securitatii bunurilor si persoanelor, in incinta punctelor de lucru apartinand SUCCES;
 Datele cu caracter personal prelucrate
SUCCES colecteaza, prelucreaza, foloseste si arhiveaza urmatoarele categorii de date cu caracter personal: nume şi prenume, adresa, locul şi data naşterii, cod numeric personal, serie şi număr de BI /CI, cetăţenie, e-mail, telefon/fax, imaginea, vocea.
 Caracterul furnizarii datelor
Obligatoriu: In ceea ce priveste datele cu caracter personal, necesare pentru realizarea serviciilor oferite de societate (de ex. nume şi prenume, adresa, locul şi data naşterii, cod numeric personal, serie şi număr de BI /CI, cetăţenie,), precum si cele preluate si prelucrate in vederea monitorizarii accesului persoanelor si securitatii acestora, precum si a spatiilor si bunurilor operatorului (de ex: imaginea, vocea.), furnizarea acestora este obligatorie, refuzul dvs. determinand imposibilitatea acordarii serviciilor oferite de societate.
Clientul înţelege şi este de acord că manifestarea dreptului său de opoziţie este echivalent cu imposibilitatea prestării serviciului de către SUCCES. Mai exact, în momentul în care SUCCES primeşte cerere scrisă prin care Clientul se opune ca datele care-l vizează să facă obiectul unei prelucrări, SUCCES este îndreptăţita să înceteze a mai presta serviciul.
Facultativ: In ceea ce priveste datele cu caracter personal prelucrate in scop de reclama/marketing (de ex: e-mail, telefon/fax), furnizarea acestora nu este obligatorie, refuzul dvs. de a furniza astfel de date neafectand, in niciun fel, dreptul dvs. de a beneficia de serviciile prestate de subscrisa.
 Destinatarul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal furnizate de dvs. vor fi utilizate in principal de SUCCES, care va utiliza aceste date conform scopului de mai sus.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi pot fi comunicate numai următorilor destinatari:
– Autoritatilor competente – in scopul indeplinirii unor obligatii legale;
– Unor terti contractati de SUCCES – in scopul indeplinirii intereselor legitime ale operatorului;
– Societatilor de paza si protectie cu care SUCCES are semnate contracte de prestari servicii de paza si protectie in incinta locatiilor apartinand operatorului;
 Perioada pastrarii datelor
Datele dvs prelucrate de SUCCES, in vederea prestarii serviciilor furnizate, vor fi pastrate in intervalul de timp in care dvs. veti beneficia de serviciile furnizate de operator, precum si o perioada de timp rezonabila de arhivare a acestora, conform dispozitiilor legale in vigoare.
In ceea ce priveste imaginile video preluate, acestea sunt pastrate de SUCCES pe o perioada de maxim 30 de zile de la data preluarii.
 Securitatea datelor cu caracter personal prelucrate
SUCCES ia toate masurile rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal furnizate de dvs. si prelucrate de noi, folosind metodele de securitate adecvate.
Datele personale preluate, prelucrate si arhivate in format fizic, vor fi utilizate doar de personalul operatorului.
Datele personale preluate, prelucrate si arhivate in format electronic, de exemplu imaginile video si voce preluate de sistemele de supraveghere sunt accesibile doar sefilor de magazine si reprezentantului societatii care asigura mentenanta sistemelor de supraveghere. Sistemele de supraveghere sunt protejate prin acces cu parola DVR.
In ciuda acestor precautii, SUCCES nu poate garanta ca persoane neautorizate nu vor obtine acces la datele dvs. cu caracter personal.
 Drepturi
Conform dispozitiilor legale in vigoare, SUCCES va pune in vedere faptul ca, beneficiaţi de urmatoarele drepturi:
– Dreptul de a obtine, de la SUCCES, o confirmare ca prelucreaza datele dvs. cu caracter personal si dreptul de acces la acestea;
– Dreptul de a solicita rectificarea si/sau completarea datelor cu caracter personal prelucrate (dreptul la rectificare);
– Dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat);
– Dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii;
– Dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal, in scop publicitar;
– Dreptul de a depune plangere la ANSPDCP;
– Dreptul de a primi datele cu caracter personal prelucrate de SUCCES, sau de a solicita transmiterea acestora unui alt operator (dreptul la portabilitatea datelor).
– Dreptul de a vă adresa justiţiei.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, fie transmisa prin corespondenta electronica, la adresa de email: office@succes.ro, fie prin posta, la adresa: Targu Jiu, Judet Gorj, Aleea Macului nr. 1.
SUCCES se obliga sa raspunda solicitarilor clientilor, in termen de maxim 15 zile de la data primirii solicitarii. Clientii se pot adresa ANSPDCP, in cazul in care, in termenul mai sus indicat, SUCCES nu a raspuns solicitarii clientului, privind incalcarea drepturilor mai sus rubricate.
 Transferul in strainatate al datelor cu caracter personal
Datele dumneavoastră personale, colectate, prelucrate si arhivate de SUCCES, nu vor fi transferate in strainatate.
Pentru orice alte informatii privind prelucrarea datelor dvs cu caracter personal, ramanem la dispozitia dvs., la datele de contact mai sus mentionate.